ارور Error:Unable to find optional library: org.apache.http.legacy :: روید باکس

ارور Error:Unable to find optional library: org.apache.http.legacy

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  apply plugin: 'com.android.application'

  repositories {
     mavenCentral()
  }

  configurations {
     compile.exclude module: 'support-v4'
  }

  dependencies {
     compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:9.6.1'
     compile 'com.google.android.gms:play-services-maps:9.6.1'
     compile 'com.google.android.gms:play-services-vision:9.6.1'
     compile 'com.android.supportupport-core-ui:24.2.1'
     compile 'com.android.supportupport-compat:24.2.1'
     compile 'com.android.supportupport-core-utils:24.2.1'
     compile 'net.hockeyapp.android:HockeySDK:4.0.1'
     compile 'com.googlecode.mp4parser:isoparser:1.0.6'
  }

  android {
     compileSdkVersion 24
     buildToolsVersion '24.0.2'

     useLibrary 'org.apache.http.legacy'
     defaultConfig.applicationId = "org.telegram.messenger"

     sourceSets.main.jniLibs.srcDirs = ['./jni/']

     externalNativeBuild {
         ndkBuild {
             path "jni/Android.mk"
         }
     }

     compileOptions {
         sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_7
         targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_7
     }

     signingConfigs {
         debug {
             storeFile file("config/release.keystore")
             storePassword RELEASE_STORE_PASSWORD
             keyAlias RELEASE_KEY_ALIAS
             keyPassword RELEASE_KEY_PASSWORD
             v2SigningEnabled false
         }

         release {
             storeFile file("config/release.keystore")
             storePassword RELEASE_STORE_PASSWORD
             keyAlias RELEASE_KEY_ALIAS
             keyPassword RELEASE_KEY_PASSWORD
             v2SigningEnabled false
         }
     }

     buildTypes {
         debug {
             debuggable true
             jniDebuggable true
             signingConfig signingConfigs.debug
             applicationIdSuffix ".beta"
         }

         release {
             debuggable false
             jniDebuggable false
             signingConfig signingConfigs.release
             minifyEnabled false
             proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
         }

         foss {
             debuggable false
             jniDebuggable false
             signingConfig signingConfigs.release
         }
     }

     defaultConfig.versionCode = 851

     sourceSets.debug {
         manifest.srcFile 'config/debug/AndroidManifest.xml'
     }

     sourceSets.release {
         manifest.srcFile 'config/release/AndroidManifest.xml'
     }

     sourceSets.foss {
         manifest.srcFile 'config/foss/AndroidManifest.xml'
     }

     productFlavors {
         x86 {
             ndk {
                 abiFilter "x86"
             }
             versionCode = 2
         }
         armv7 {
             ndk {
                 abiFilter "armeabi-v7a"
             }
             versionCode = 1
         }
         fat {
             versionCode = 3
         }
     }

     applicationVariants.all { variant ->
         def abiVersion = variant.productFlavors.get(0).versionCode
         variant.mergedFlavor.versionCode = defaultConfig.versionCode * 10 + abiVersion;
     }

     defaultConfig {
         minSdkVersion 14
         targetSdkVersion 24
         versionName "3.13.1"

         externalNativeBuild {
             ndkBuild {
                 arguments "NDK_APPLICATION_MK:=jni/Application.mk", "APP_PLATFORM:=android-14"
                 abiFilters "armeabi-v7a", "x86"
             }
         }
     }
  }

  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

  نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 65 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 14:42
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها