ارور Error:Unable to find optional library: org.apache.http.legacy

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  apply plugin: 'com.android.application'

  repositories {
     mavenCentral()
  }

  configurations {
     compile.exclude module: 'support-v4'
  }

  dependencies {
     compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:9.6.1'
     compile 'com.google.android.gms:play-services-maps:9.6.1'
     compile 'com.google.android.gms:play-services-vision:9.6.1'
     compile 'com.android.supportupport-core-ui:24.2.1'
     compile 'com.android.supportupport-compat:24.2.1'
     compile 'com.android.supportupport-core-utils:24.2.1'
     compile 'net.hockeyapp.android:HockeySDK:4.0.1'
     compile 'com.googlecode.mp4parser:isoparser:1.0.6'
  }

  android {
     compileSdkVersion 24
     buildToolsVersion '24.0.2'

     useLibrary 'org.apache.http.legacy'
     defaultConfig.applicationId = "org.telegram.messenger"

     sourceSets.main.jniLibs.srcDirs = ['./jni/']

     externalNativeBuild {
         ndkBuild {
             path "jni/Android.mk"
         }
     }

     compileOptions {
         sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_7
         targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_7
     }

     signingConfigs {
         debug {
             storeFile file("config/release.keystore")
             storePassword RELEASE_STORE_PASSWORD
             keyAlias RELEASE_KEY_ALIAS
             keyPassword RELEASE_KEY_PASSWORD
             v2SigningEnabled false
         }

         release {
             storeFile file("config/release.keystore")
             storePassword RELEASE_STORE_PASSWORD
             keyAlias RELEASE_KEY_ALIAS
             keyPassword RELEASE_KEY_PASSWORD
             v2SigningEnabled false
         }
     }

     buildTypes {
         debug {
             debuggable true
             jniDebuggable true
             signingConfig signingConfigs.debug
             applicationIdSuffix ".beta"
         }

         release {
             debuggable false
             jniDebuggable false
             signingConfig signingConfigs.release
             minifyEnabled false
             proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
         }

         foss {
             debuggable false
             jniDebuggable false
             signingConfig signingConfigs.release
         }
     }

     defaultConfig.versionCode = 851

     sourceSets.debug {
         manifest.srcFile 'config/debug/AndroidManifest.xml'
     }

     sourceSets.release {
         manifest.srcFile 'config/release/AndroidManifest.xml'
     }

     sourceSets.foss {
         manifest.srcFile 'config/foss/AndroidManifest.xml'
     }

     productFlavors {
         x86 {
             ndk {
                 abiFilter "x86"
             }
             versionCode = 2
         }
         armv7 {
             ndk {
                 abiFilter "armeabi-v7a"
             }
             versionCode = 1
         }
         fat {
             versionCode = 3
         }
     }

     applicationVariants.all { variant ->
         def abiVersion = variant.productFlavors.get(0).versionCode
         variant.mergedFlavor.versionCode = defaultConfig.versionCode * 10 + abiVersion;
     }

     defaultConfig {
         minSdkVersion 14
         targetSdkVersion 24
         versionName "3.13.1"

         externalNativeBuild {
             ndkBuild {
                 arguments "NDK_APPLICATION_MK:=jni/Application.mk", "APP_PLATFORM:=android-14"
                 abiFilters "armeabi-v7a", "x86"
             }
         }
     }
  }

  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

 • مطالب مرتبط
 • ارور در خروجی گرفتن
 • ارور EOF
 • ارور هنگام کامپایل گرفتن
 • ارور ساخت کتاب در ایکلیپس
 • ارور Fragment
 • ارور در اندروید استودیو
 • نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 64 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 14:42
  برچسب‌ها :

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :