نشان

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها  سلام

  [color][/color]

  فایل های من در پوشه M در assets قرار دارند چگونه فایل زیر را تنظیم کنم تا فایل مورد نظر را نشان بدهد.

  [color][color]

  [/color][/color]

  چطور آدرس دهی کنم

  [color][color]

  [/color][/color]

  مثلا فایل a در پوشه ی M و این پوشه در assets قرار دارد

  [color][color]

  در این مکان ها آدرس دهی کنید

  کد های زیر را با دقت ببینید

  [/color][/color]


  1

  [size][font=Consolas, 'Bitstream Vera Sans Mono', 'Courier New', Courier, monospace]
  [ltr] [/ltr][/font]
  [/size]
  package com.example.qazwsxedcqwertyuiopqazwsxedc;
  [color][color]

  [/color][/color]

  import java.io.File;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import java.io.IOException;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import java.io.InputStream;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import java.io.OutputStream;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.app.Activity;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.content.Context;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.content.Intent;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.content.res.AssetManager;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.net.Uri;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.os.Bundle;

  [color][color]
  [/color][/color]

  import android.widget.Toast;

  [color][color]
  [/color][/color]

  public class a1Activity extends Activity {

  [color][color]
  [/color][/color]

  private static final int LENGTH_SHORT = 0;

  [color][color]

  [/color][/color]

  @SuppressWarnings("deprecation")

  [color][color]
  [/color][/color]

  @Override

  [color][color]
  [/color][/color]

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  [color][color]
  [/color][/color]

  super.onCreate(savedInstanceState);

  [color][color]
  [/color][/color]

  setContentView(R.layout.activity_main);

  [color][color]
  [/color][/color]

  AssetManager assetManager = getAssets();

  [color][color]

  [/color][/color]

  InputStream in = null;

  [color][color]
  [/color][/color]

  OutputStream out = null;

  [color][color]
  [/color][/color]
  :-/File file = new File(getFilesDir(), Huh"A N1 (1).pdf");
  [color][color]
  [/color][/color]

  try

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]
  :)in = assetManager.openHuh("A N1 (1).pdf");
  [color][color]
  [/color][/color]

  out = openFileOutput(file.getName(), Context.MODE_WORLD_READABLE);

  [color][color]

  [/color][/color]

  copyFile(in, out);

  [color][color]
  [/color][/color]

  in.close();

  [color][color]
  [/color][/color]

  in = null;

  [color][color]
  [/color][/color]

  out.flush();

  [color][color]
  [/color][/color]

  out.close();

  [color][color]
  [/color][/color]

  out = null;

  [color][color]
  [/color][/color]

  } catch (Exception e)

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "ھ ",LENGTH_SHORT).show();

  [color][color]
  [/color][/color]

  finish();

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  try{

  [color][color]
  [/color][/color]

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);

  [color][color]
  [/color][/color]

  intent.setDataAndType(

  [color][color]
  [/color][/color]
  :huh:Uri.parse("file://" + getFilesDir() +Smile "/A N1 (1).pdf"),
  [color][color]
  [/color][/color]

  "application/pdf");

  [color][color]

  [/color][/color]

  startActivity(intent);

  [color][color]
  [/color][/color]

  finish();

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  catch (Exception e)

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  Toast.makeText(getApplicationContext(), "سلام",LENGTH_SHORT).show();

  [color][color]
  [/color][/color]

  finish();

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]

  [/color][/color]

  private void copyFile(InputStream in, OutputStream out) throws IOException

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  byte[] buffer = new byte[1024];

  [color][color]
  [/color][/color]

  int read;

  [color][color]
  [/color][/color]

  while ((read = in.read(buffer)) != -1)

  [color][color]
  [/color][/color]

  {

  [color][color]
  [/color][/color]

  out.write(buffer, 0, read);

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]
  [/color][/color]

  }

  [color][color]

  [/color][/color]

  [color][color]

  [/color]

  [/color]

 • مطالب مرتبط
 • نشان ندادن helow world روی صفحه
 • نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 52 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 15:40

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :