مشکل با دکمه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.List;
import com.android.waller.R;
import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
import com.google.android.gms.ads.AdView;
import com.nostra13.universalimageloader.core.DisplayImageOptions;
import com.nostra13.universalimageloader.core.ImageLoader;
import com.nostra13.universalimageloader.core.ImageLoaderConfiguration;
import com.nostra13.universalimageloader.core.assist.FailReason;
import com.nostra13.universalimageloader.core.assist.ImageScaleType;
import com.nostra13.universalimageloader.core.assist.SimpleImageLoadingListener;
import com.nostra13.universalimageloader.core.display.FadeInBitmapDisplayer;
import com.solodroid.materialwallpaper.DatabaseHandler.DatabaseManager;

import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Bitmap.CompressFormat;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.net.Uri;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.os.Handler;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v4.view.ViewPager.OnPageChangeListener;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

public class SlideImageActivity extends ActionBarActivity implements SensorEventListener {
    
    int position;
    String[] mAllImages,mAllImageCatName,mAllItemId;
    
    public DatabaseHandler db;
    ImageView vp_imageview;
    ViewPager viewpager;
    int TOTAL_IMAGE;
     private SensorManager sensorManager;
    private boolean checkImage = false;
    private long lastUpdate;
    Handler handler;
    Runnable Update;
    boolean Play_Flag=false;
    private Menu menu;
    private DatabaseManager dbManager;
    String  Image_catName,Image_Url;
    Bitmap bgr;
    DisplayImageOptions options;
    private AdView mAdView;
    Toolbar toolbar;
     
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.image_slider);

        toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);
        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);
        getSupportActionBar().setTitle("Gallery");

        db = new DatabaseHandler(this);
        dbManager = DatabaseManager.INSTANCE;
        dbManager.init(getApplicationContext());

        options = new DisplayImageOptions.Builder()
        .showImageForEmptyUri(R.drawable.ic_launcher)
        .showImageOnFail(R.drawable.ic_launcher)
        .resetViewBeforeLoading(true)
        .cacheOnDisc(true)
        .imageScaleType(ImageScaleType.EXACTLY)
        .bitmapConfig(Bitmap.Config.RGB_565)
        .considerExifParams(true)
        .displayer(new FadeInBitmapDisplayer(300))
        .build();
     
        //setTitle(Constant.CATEGORY_TITLE);
          // Look up the AdView as a resource and load a request.
         mAdView = (AdView) findViewById(R.id.adView);
         mAdView.loadAd(new AdRequest.Builder().build());
         
        Intent i=getIntent();
        position=i.getIntExtra("POSITION_ID", 0);
        mAllImages=i.getStringArrayExtra("IMAGE_ARRAY");
         mAllImageCatName=i.getStringArrayExtra("IMAGE_CATNAME");
         mAllItemId=i.getStringArrayExtra("ITEMID");
          
        TOTAL_IMAGE=mAllImages.length-1;
        viewpager=(ViewPager)findViewById(R.id.image_slider);
        handler=new Handler();

         ImagePagerAdapter adapter = new ImagePagerAdapter();
         viewpager.setAdapter(adapter);
         viewpager.setCurrentItem(position);
         
         sensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
         lastUpdate = System.currentTimeMillis();
         
          viewpager.setOnPageChangeListener(new OnPageChangeListener() {
            
            @Override
            public void onPageSelected(int position) {
                // TODO Auto-generated method stub
                
                position=viewpager.getCurrentItem();
                Image_Url=mAllImages[position];
                
                List<Pojo> pojolist=db.getFavRow(Image_Url);
                if(pojolist.size()==0)
                {
                     menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_outline));​
                }
                else
                {    
                    if(pojolist.get(0).getImageurl().equals(Image_Url))
                    {
                         menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_white));
                    }
                    
                }
                 
            }
            
            @Override
            public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int position) {
                // TODO Auto-generated method stub
                 
             }
            
            @Override
            public void onPageScrollStateChanged(int position) {
                // TODO Auto-generated method stub
                
             }
        });
          
    }
     
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.photo_menu, menu);
        this.menu = menu;
        //for when 1st item of view pager is favorite mode
        FirstFav();
        return super.onCreateOptionsMenu(menu);
    }
     
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem menuItem)
    {       
        switch (menuItem.getItemId()) 
        {
        case android.R.id.home: 
            onBackPressed();
            return true;
        
        case R.id.menu_back:
            
            position=viewpager.getCurrentItem();
            position--;
            if (position < 0) {
                position = 0;
            }
            viewpager.setCurrentItem(position);
                 
            return true;
            
        case R.id.menu_next:
            
            position=viewpager.getCurrentItem();
              position++;
            if (position == TOTAL_IMAGE) {
                position = TOTAL_IMAGE;
            }
            viewpager.setCurrentItem(position);
           
           return true;    
           
        
            
        case R.id.menu_fav:
            
            position=viewpager.getCurrentItem();
            
            Image_Url=mAllImages[position];
        
            List<Pojo> pojolist=db.getFavRow(Image_Url);
            if(pojolist.size()==0)
            {
                AddtoFav(position);//if size is zero i.e means that record not in database show add to favorite 
            }
            else
            {    
                if(pojolist.get(0).getImageurl().equals(Image_Url))
                {
                    RemoveFav(position);
                }
                
            }

            return true;    

        case R.id.menu_share:
            
            position=viewpager.getCurrentItem();
            
            (new ShareTask(SlideImageActivity.this)).execute(Constant.SERVER_IMAGE_DETAILS+mAllIm​ages[position]);
                
             
            return true;    
            
        case R.id.menu_save:
            
            position=viewpager.getCurrentItem();
            
            (new SaveTask(SlideImageActivity.this)).execute(Constant.SERVER_IMAGE_DETAILS+mAllIma​ges[position]);
            
            return true;
            
        case R.id.menu_setaswallaper:
            
            position=viewpager.getCurrentItem();
            Intent intwall=new Intent(getApplicationContext(),SetAsWallpaperActivity.class);
            intwall.putExtra("WALLPAPER_IMAGE_URL", mAllImages);
            intwall.putExtra("WALLPAPER_IMAGE_CATEGORY", mAllImageCatName);
            intwall.putExtra("POSITION_ID", position);
            startActivity(intwall);
   
            return true;
      
        case R.id.menu_zoom:
            position=viewpager.getCurrentItem();
            Intent intzoom=new Intent(getApplicationContext(),PinchZoom.class);
            intzoom.putExtra("ZOOM_IMAGE_URL", mAllImages);
            intzoom.putExtra("ZOOM_IMAGE_CATEGORY", mAllImageCatName);
            intzoom.putExtra("POSITION_ID", position);
            startActivity(intzoom);
            
            return true;
            
        default:
            return super.onOptionsItemSelected(menuItem);
        }
        
    }
    
    //add to favorite 
     public void AddtoFav(int position)
    {
         
        Image_catName=mAllImageCatName[position];
        Image_Url=mAllImages[position];
 
        db.AddtoFavorite(new Pojo(Image_catName, Image_Url));
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Added to Favorite", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_white​));
    }
    
    //remove from favorite
    public void RemoveFav(int position)
    {
        Image_Url=mAllImages[position];
        db.RemoveFav(new Pojo(Image_Url));
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Removed from Favorite", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_outli​ne));
        
    }
    
    
    //auto play slide show
    
    public void AutoPlay()
    {
        Update=new Runnable() {
            
            @Override
            public void run() {
                AutoPlay();
                // TODO Auto-generated method stub
                 position=viewpager.getCurrentItem();
                  position++;
                if (position == TOTAL_IMAGE) {
                    position = TOTAL_IMAGE;
                     handler.removeCallbacks(Update);//when last image play mode goes to Stop
                     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Last Image Auto Play Stoped", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                     menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_play));
                     Play_Flag=false;
                     //Show All Menu when Auto Play Stop
                    ShowMenu();
                }
                viewpager.setCurrentItem(position);
                
            }
        };
        
        handler.postDelayed(Update, 1500);
    }
    
    public void ShowMenu()
    {
         menu.getItem(0).setVisible(true);
         menu.getItem(2).setVisible(true);
         menu.getItem(0).setVisible(true);
         menu.getItem(4).setVisible(true);
    }
    
    public void HideMenu()
    {
        menu.getItem(0).setVisible(false);
        menu.getItem(2).setVisible(false);
        menu.getItem(0).setVisible(false);
        menu.getItem(4).setVisible(false);
    }
    
    public void FirstFav()
    {
        int first=viewpager.getCurrentItem();
        String Image_id=mAllImages[first];
        
        List<Pojo> pojolist=db.getFavRow(Image_id);
        if(pojolist.size()==0)
        {
             menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_outline));​
             
        }
        else
        {    
            if(pojolist.get(0).getImageurl().equals(Image_id))
            {
                 menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_white));
                 
            }
            
        }
    }
    private class ImagePagerAdapter extends PagerAdapter {
        
        private LayoutInflater inflater;
        
        public ImagePagerAdapter() {
            // TODO Auto-generated constructor stub
            
            inflater = getLayoutInflater();
        }
        
         @Override
        public int getCount() {
          return mAllImages.length;
         
        }

        @Override
        public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
            return view.equals(object);
        }

        @Override
        public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {

            View imageLayout = inflater.inflate(R.layout.viewpager_item, container, false);
              assert imageLayout != null;
              ImageView imageView = (ImageView) imageLayout.findViewById(R.id.image);
            final ProgressBar spinner = (ProgressBar) imageLayout.findViewById(R.id.loading);
               
             ImageLoader.getInstance().init(ImageLoaderConfiguration.createDefault(getApplica​tionContext()));
             ImageLoader.getInstance().displayImage(Constant.SERVER_IMAGE_DETAILS+mAllImages[position], imageView, options, new SimpleImageLoadingListener() {
                    @Override
                    public void onLoadingStarted(String imageUri, View view) {
                        spinner.setVisibility(View.VISIBLE);
                    }

                    @Override
                    public void onLoadingFailed(String imageUri, View view, FailReason failReason) {
                        String message = null;
                        switch (failReason.getType()) {
                            case IO_ERROR:
                                message = "Input/Output error";
                                break;
                            case DECODING_ERROR:
                                message = "Image can't be decoded";
                                break;
                            case NETWORK_DENIED:
                                message = "Downloads are denied";
                                break;
                            case OUT_OF_MEMORY:
                                message = "Out Of Memory error";
                                break;
                            case UNKNOWN:
                                message = "Unknown error";
                                break;
                        }
                        Toast.makeText(SlideImageActivity.this, message, Toast.LENGTH_SHORT).show();

                        spinner.setVisibility(View.GONE);
                    }

                    @Override
                    public void onLoadingComplete(String imageUri, View view, Bitmap loadedImage) {
                        spinner.setVisibility(View.GONE);
                    }
                });
          
            container.addView(imageLayout, 0);
            return imageLayout;
          
        }

        @Override
        public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
             ((ViewPager) container).removeView((View) object);
        }
      }

    @Override
    public void onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
    }

    @Override
    public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
        // TODO Auto-generated method stub
        
         if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
              getAccelerometer(event);
            }
        
    }
     private void getAccelerometer(SensorEvent event) {
            float[] values = event.values;
            // Movement
            float x = values[0];
            float y = values[1];
            float z = values[2];

            float accelationSquareRoot = (x * x + y * y + z * z)
                / (SensorManager.GRAVITY_EARTH * SensorManager.GRAVITY_EARTH);
            long actualTime = System.currentTimeMillis();
            if (accelationSquareRoot >= 2) //
            {
              if (actualTime - lastUpdate < 200) {
                return;
              }
              lastUpdate = actualTime;
//              Toast.makeText(this, "Device was shuffed", Toast.LENGTH_SHORT)
//                  .show();
              if (checkImage) {
               
                  
                  position=viewpager.getCurrentItem();
                  viewpager.setCurrentItem(position);

              } else {
                  
                  position=viewpager.getCurrentItem();
                  position++;
                if (position == TOTAL_IMAGE) {
                    position = TOTAL_IMAGE;
                }
                viewpager.setCurrentItem(position);
              }
              checkImage = !checkImage;
            }
          }

          
          @Override
          protected void onResume() {
            super.onResume();
            // register this class as a listener for the orientation and
            // accelerometer sensors
            if(dbManager == null){
                dbManager = DatabaseManager.INSTANCE;
                dbManager.init(getApplicationContext());
                }else if(dbManager.isDatabaseClosed()){
                dbManager.init(getApplicationContext());
                }
            sensorManager.registerListener(this,
                sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER),
                SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
          }

          @Override
          protected void onPause() {
            // unregister listener
            super.onPause();
            if(!dbManager.isDatabaseClosed())
                dbManager.closeDatabase();
            sensorManager.unregisterListener(this);
          }
            @Override
            public void onDestroy() {
                super.onDestroy();
                 handler.removeCallbacks(Update);
                 sensorManager.unregisterListener(this);
                 if(dbManager != null)dbManager.closeDatabase();

            }    
            
            public class SaveTask extends AsyncTask<String , String , String>
            {
                private Context context;
                private ProgressDialog pDialog;
                String image_url;
                URL myFileUrl;
                String myFileUrl1;
                Bitmap bmImg = null;
                File file ;

                public SaveTask(Context context) {
                    this.context = context;
                }

                @Override
                protected void onPreExecute() {
                    // TODO Auto-generated method stub

                    super.onPreExecute();

                    pDialog = new ProgressDialog(context);
                    pDialog.setMessage("Downloading Image ...");
                    pDialog.setIndeterminate(false);
                    pDialog.setCancelable(false);
                    pDialog.show();

                }

                @Override
                protected String doInBackground(String... args) {
                    // TODO Auto-generated method stub

                    try {  

                        myFileUrl = new URL(args[0]);
                        //myFileUrl1 = args[0];

                        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) myFileUrl.openConnection();   
                        conn.setDoInput(true);   
                        conn.connect();     
                        InputStream is = conn.getInputStream();
                        bmImg = BitmapFactory.decodeStream(is); 
                    }
                    catch (IOException e)
                    {       
                        e.printStackTrace();  
                    }
                    try {       

                        String path = myFileUrl.getPath();
                        String idStr = path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1);
                        File filepath = Environment.getExternalStorageDirectory();
                        File dir = new File (filepath.getAbsolutePath() + "/Android Wallpaper/");
                        dir.mkdirs();
                        String fileName = idStr;
                        file = new File(dir, fileName);
                        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
                        bmImg.compress(CompressFormat.JPEG, 75, fos);   
                        fos.flush();    
                        fos.close();    

                    }
                    catch (Exception e)
                            {
                                e.printStackTrace();  
                            }
                    return null;   
                }

                @Override
                protected void onPostExecute(String args) {
                    // TODO Auto-generated method stub
                    Toast.makeText(SlideImageActivity.this, "Image Saved Succesfully Android Wallpaper Folder/", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    pDialog.dismiss();
                }
            }
            
    public class ShareTask extends AsyncTask<String , String , String>
            {
                private Context context;
                private ProgressDialog pDialog;
                String image_url;
                URL myFileUrl;
                String myFileUrl1;
                Bitmap bmImg = null;
                File file ;

                public ShareTask(Context context) {
                    this.context = context;
                }

                @Override
                protected void onPreExecute() {
                    // TODO Auto-generated method stub

                    super.onPreExecute();

                    pDialog = new ProgressDialog(context);
                    pDialog.setMessage("Please Wait ...");
                    pDialog.setIndeterminate(false);
                    pDialog.setCancelable(false);
                    pDialog.show();

                }

                @Override
                protected String doInBackground(String... args) {
                    // TODO Auto-generated method stub

                    try {  

                        myFileUrl = new URL(args[0]);
                        //myFileUrl1 = args[0];

                        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) myFileUrl.openConnection();   
                        conn.setDoInput(true);   
                        conn.connect();     
                        InputStream is = conn.getInputStream();
                        bmImg = BitmapFactory.decodeStream(is); 
                    }
                    catch (IOException e)
                    {       
                        e.printStackTrace();  
                    }
                    try {       

                        String path = myFileUrl.getPath();
                        String idStr = path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1);
                    File filepath = Environment.getExternalStorageDirectory();
                    File dir = new File (filepath.getAbsolutePath() + "/Android Wallpaper/");
                        dir.mkdirs();
                        String fileName = idStr;
                        file = new File(dir, fileName);
                        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
                        bmImg.compress(CompressFormat.JPEG, 75, fos);   
                        fos.flush();    
                        fos.close();    

                    }
                    catch (Exception e)
                            {
                                e.printStackTrace();  
                            }
                    return null;   
                }

                @Override
                protected void onPostExecute(String args) {
                    // TODO Auto-generated method stub
                    
                    Intent share = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
                    share.setType("image/jpeg");
                    share.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, Uri.parse("file://" + file.getAbsolutePath()));
                    startActivity(Intent.createChooser(share, "Share Image"));
                    pDialog.dismiss();
                }
            }        
            
    }

 • مطالب مرتبط
 • مشکل در ساخت پروژه
 • مشکل این چیه دوستان؟
 • مشکل ایموجی و پیست نکردن
 • مشکل ساخت پروژه اکلیپس
 • unfortunately has stoped مشکل در اجرای برنامه
 • مشکل در انتشار در بازار
 • نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 12 تاريخ : شنبه 17 مهر 1395 ساعت: 5:07
  برچسب‌ها : مشکل با دکمه fn,

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :