مشکل با دکمه

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  import java.io.File;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;
  import java.util.List;
  import com.android.waller.R;
  import com.google.android.gms.ads.AdRequest;
  import com.google.android.gms.ads.AdView;
  import com.nostra13.universalimageloader.core.DisplayImageOptions;
  import com.nostra13.universalimageloader.core.ImageLoader;
  import com.nostra13.universalimageloader.core.ImageLoaderConfiguration;
  import com.nostra13.universalimageloader.core.assist.FailReason;
  import com.nostra13.universalimageloader.core.assist.ImageScaleType;
  import com.nostra13.universalimageloader.core.assist.SimpleImageLoadingListener;
  import com.nostra13.universalimageloader.core.display.FadeInBitmapDisplayer;
  import com.solodroid.materialwallpaper.DatabaseHandler.DatabaseManager;

  import android.app.ProgressDialog;
  import android.content.Context;
  import android.content.Intent;
  import android.graphics.Bitmap;
  import android.graphics.Bitmap.CompressFormat;
  import android.graphics.BitmapFactory;
  import android.hardware.Sensor;
  import android.hardware.SensorEvent;
  import android.hardware.SensorEventListener;
  import android.hardware.SensorManager;
  import android.net.Uri;
  import android.os.AsyncTask;
  import android.os.Bundle;
  import android.os.Environment;
  import android.os.Handler;
  import android.support.v4.view.PagerAdapter;
  import android.support.v4.view.ViewPager;
  import android.support.v4.view.ViewPager.OnPageChangeListener;
  import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
  import android.support.v7.widget.Toolbar;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.Menu;
  import android.view.MenuInflater;
  import android.view.MenuItem;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.ProgressBar;
  import android.widget.Toast;

  public class SlideImageActivity extends ActionBarActivity implements SensorEventListener {
      
      int position;
      String[] mAllImages,mAllImageCatName,mAllItemId;
      
      public DatabaseHandler db;
      ImageView vp_imageview;
      ViewPager viewpager;
      int TOTAL_IMAGE;
       private SensorManager sensorManager;
      private boolean checkImage = false;
      private long lastUpdate;
      Handler handler;
      Runnable Update;
      boolean Play_Flag=false;
      private Menu menu;
      private DatabaseManager dbManager;
      String  Image_catName,Image_Url;
      Bitmap bgr;
      DisplayImageOptions options;
      private AdView mAdView;
      Toolbar toolbar;
       
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          // TODO Auto-generated method stub
          super.onCreate(savedInstanceState);
          setContentView(R.layout.image_slider);

          toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
          setSupportActionBar(toolbar);
          getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
          getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);
          getSupportActionBar().setTitle("Gallery");

          db = new DatabaseHandler(this);
          dbManager = DatabaseManager.INSTANCE;
          dbManager.init(getApplicationContext());

          options = new DisplayImageOptions.Builder()
          .showImageForEmptyUri(R.drawable.ic_launcher)
          .showImageOnFail(R.drawable.ic_launcher)
          .resetViewBeforeLoading(true)
          .cacheOnDisc(true)
          .imageScaleType(ImageScaleType.EXACTLY)
          .bitmapConfig(Bitmap.Config.RGB_565)
          .considerExifParams(true)
          .displayer(new FadeInBitmapDisplayer(300))
          .build();
       
          //setTitle(Constant.CATEGORY_TITLE);
            // Look up the AdView as a resource and load a request.
           mAdView = (AdView) findViewById(R.id.adView);
           mAdView.loadAd(new AdRequest.Builder().build());
           
          Intent i=getIntent();
          position=i.getIntExtra("POSITION_ID", 0);
          mAllImages=i.getStringArrayExtra("IMAGE_ARRAY");
           mAllImageCatName=i.getStringArrayExtra("IMAGE_CATNAME");
           mAllItemId=i.getStringArrayExtra("ITEMID");
            
          TOTAL_IMAGE=mAllImages.length-1;
          viewpager=(ViewPager)findViewById(R.id.image_slider);
          handler=new Handler();

           ImagePagerAdapter adapter = new ImagePagerAdapter();
           viewpager.setAdapter(adapter);
           viewpager.setCurrentItem(position);
           
           sensorManager = (SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
           lastUpdate = System.currentTimeMillis();
           
            viewpager.setOnPageChangeListener(new OnPageChangeListener() {
              
              @Override
              public void onPageSelected(int position) {
                  // TODO Auto-generated method stub
                  
                  position=viewpager.getCurrentItem();
                  Image_Url=mAllImages[position];
                  
                  List<Pojo> pojolist=db.getFavRow(Image_Url);
                  if(pojolist.size()==0)
                  {
                       menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_outline));​
                  }
                  else
                  {    
                      if(pojolist.get(0).getImageurl().equals(Image_Url))
                      {
                           menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_white));
                      }
                      
                  }
                   
              }
              
              @Override
              public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int position) {
                  // TODO Auto-generated method stub
                   
               }
              
              @Override
              public void onPageScrollStateChanged(int position) {
                  // TODO Auto-generated method stub
                  
               }
          });
            
      }
       
      @Override
      public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
          MenuInflater inflater = getMenuInflater();
          inflater.inflate(R.menu.photo_menu, menu);
          this.menu = menu;
          //for when 1st item of view pager is favorite mode
          FirstFav();
          return super.onCreateOptionsMenu(menu);
      }
       
      @Override
      public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem menuItem)
      {       
          switch (menuItem.getItemId()) 
          {
          case android.R.id.home: 
              onBackPressed();
              return true;
          
          case R.id.menu_back:
              
              position=viewpager.getCurrentItem();
              position--;
              if (position < 0) {
                  position = 0;
              }
              viewpager.setCurrentItem(position);
                   
              return true;
              
          case R.id.menu_next:
              
              position=viewpager.getCurrentItem();
                position++;
              if (position == TOTAL_IMAGE) {
                  position = TOTAL_IMAGE;
              }
              viewpager.setCurrentItem(position);
             
             return true;    
             
          
              
          case R.id.menu_fav:
              
              position=viewpager.getCurrentItem();
              
              Image_Url=mAllImages[position];
          
              List<Pojo> pojolist=db.getFavRow(Image_Url);
              if(pojolist.size()==0)
              {
                  AddtoFav(position);//if size is zero i.e means that record not in database show add to favorite 
              }
              else
              {    
                  if(pojolist.get(0).getImageurl().equals(Image_Url))
                  {
                      RemoveFav(position);
                  }
                  
              }

              return true;    

          case R.id.menu_share:
              
              position=viewpager.getCurrentItem();
              
              (new ShareTask(SlideImageActivity.this)).execute(Constant.SERVER_IMAGE_DETAILS+mAllIm​ages[position]);
                  
               
              return true;    
              
          case R.id.menu_save:
              
              position=viewpager.getCurrentItem();
              
              (new SaveTask(SlideImageActivity.this)).execute(Constant.SERVER_IMAGE_DETAILS+mAllIma​ges[position]);
              
              return true;
              
          case R.id.menu_setaswallaper:
              
              position=viewpager.getCurrentItem();
              Intent intwall=new Intent(getApplicationContext(),SetAsWallpaperActivity.class);
              intwall.putExtra("WALLPAPER_IMAGE_URL", mAllImages);
              intwall.putExtra("WALLPAPER_IMAGE_CATEGORY", mAllImageCatName);
              intwall.putExtra("POSITION_ID", position);
              startActivity(intwall);
     
              return true;
        
          case R.id.menu_zoom:
              position=viewpager.getCurrentItem();
              Intent intzoom=new Intent(getApplicationContext(),PinchZoom.class);
              intzoom.putExtra("ZOOM_IMAGE_URL", mAllImages);
              intzoom.putExtra("ZOOM_IMAGE_CATEGORY", mAllImageCatName);
              intzoom.putExtra("POSITION_ID", position);
              startActivity(intzoom);
              
              return true;
              
          default:
              return super.onOptionsItemSelected(menuItem);
          }
          
      }
      
      //add to favorite 
       public void AddtoFav(int position)
      {
           
          Image_catName=mAllImageCatName[position];
          Image_Url=mAllImages[position];
   
          db.AddtoFavorite(new Pojo(Image_catName, Image_Url));
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Added to Favorite", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_white​));
      }
      
      //remove from favorite
      public void RemoveFav(int position)
      {
          Image_Url=mAllImages[position];
          db.RemoveFav(new Pojo(Image_Url));
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Removed from Favorite", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_outli​ne));
          
      }
      
      
      //auto play slide show
      
      public void AutoPlay()
      {
          Update=new Runnable() {
              
              @Override
              public void run() {
                  AutoPlay();
                  // TODO Auto-generated method stub
                   position=viewpager.getCurrentItem();
                    position++;
                  if (position == TOTAL_IMAGE) {
                      position = TOTAL_IMAGE;
                       handler.removeCallbacks(Update);//when last image play mode goes to Stop
                       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Last Image Auto Play Stoped", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                       menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_play));
                       Play_Flag=false;
                       //Show All Menu when Auto Play Stop
                      ShowMenu();
                  }
                  viewpager.setCurrentItem(position);
                  
              }
          };
          
          handler.postDelayed(Update, 1500);
      }
      
      public void ShowMenu()
      {
           menu.getItem(0).setVisible(true);
           menu.getItem(2).setVisible(true);
           menu.getItem(0).setVisible(true);
           menu.getItem(4).setVisible(true);
      }
      
      public void HideMenu()
      {
          menu.getItem(0).setVisible(false);
          menu.getItem(2).setVisible(false);
          menu.getItem(0).setVisible(false);
          menu.getItem(4).setVisible(false);
      }
      
      public void FirstFav()
      {
          int first=viewpager.getCurrentItem();
          String Image_id=mAllImages[first];
          
          List<Pojo> pojolist=db.getFavRow(Image_id);
          if(pojolist.size()==0)
          {
               menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_outline));​
               
          }
          else
          {    
              if(pojolist.get(0).getImageurl().equals(Image_id))
              {
                   menu.getItem(0).setIcon(getResources().getDrawable(R.drawable.ic_star_white));
                   
              }
              
          }
      }
      private class ImagePagerAdapter extends PagerAdapter {
          
          private LayoutInflater inflater;
          
          public ImagePagerAdapter() {
              // TODO Auto-generated constructor stub
              
              inflater = getLayoutInflater();
          }
          
           @Override
          public int getCount() {
            return mAllImages.length;
           
          }

          @Override
          public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
              return view.equals(object);
          }

          @Override
          public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {

              View imageLayout = inflater.inflate(R.layout.viewpager_item, container, false);
                assert imageLayout != null;
                ImageView imageView = (ImageView) imageLayout.findViewById(R.id.image);
              final ProgressBar spinner = (ProgressBar) imageLayout.findViewById(R.id.loading);
                 
               ImageLoader.getInstance().init(ImageLoaderConfiguration.createDefault(getApplica​tionContext()));
               ImageLoader.getInstance().displayImage(Constant.SERVER_IMAGE_DETAILS+mAllImages[position], imageView, options, new SimpleImageLoadingListener() {
                      @Override
                      public void onLoadingStarted(String imageUri, View view) {
                          spinner.setVisibility(View.VISIBLE);
                      }

                      @Override
                      public void onLoadingFailed(String imageUri, View view, FailReason failReason) {
                          String message = null;
                          switch (failReason.getType()) {
                              case IO_ERROR:
                                  message = "Input/Output error";
                                  break;
                              case DECODING_ERROR:
                                  message = "Image can't be decoded";
                                  break;
                              case NETWORK_DENIED:
                                  message = "Downloads are denied";
                                  break;
                              case OUT_OF_MEMORY:
                                  message = "Out Of Memory error";
                                  break;
                              case UNKNOWN:
                                  message = "Unknown error";
                                  break;
                          }
                          Toast.makeText(SlideImageActivity.this, message, Toast.LENGTH_SHORT).show();

                          spinner.setVisibility(View.GONE);
                      }

                      @Override
                      public void onLoadingComplete(String imageUri, View view, Bitmap loadedImage) {
                          spinner.setVisibility(View.GONE);
                      }
                  });
            
              container.addView(imageLayout, 0);
              return imageLayout;
            
          }

          @Override
          public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
               ((ViewPager) container).removeView((View) object);
          }
        }

      @Override
      public void onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) {
          // TODO Auto-generated method stub
          
      }

      @Override
      public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
          // TODO Auto-generated method stub
          
           if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
                getAccelerometer(event);
              }
          
      }
       private void getAccelerometer(SensorEvent event) {
              float[] values = event.values;
              // Movement
              float x = values[0];
              float y = values[1];
              float z = values[2];

              float accelationSquareRoot = (x * x + y * y + z * z)
                  / (SensorManager.GRAVITY_EARTH * SensorManager.GRAVITY_EARTH);
              long actualTime = System.currentTimeMillis();
              if (accelationSquareRoot >= 2) //
              {
                if (actualTime - lastUpdate < 200) {
                  return;
                }
                lastUpdate = actualTime;
  //              Toast.makeText(this, "Device was shuffed", Toast.LENGTH_SHORT)
  //                  .show();
                if (checkImage) {
                 
                    
                    position=viewpager.getCurrentItem();
                    viewpager.setCurrentItem(position);

                } else {
                    
                    position=viewpager.getCurrentItem();
                    position++;
                  if (position == TOTAL_IMAGE) {
                      position = TOTAL_IMAGE;
                  }
                  viewpager.setCurrentItem(position);
                }
                checkImage = !checkImage;
              }
            }

            
            @Override
            protected void onResume() {
              super.onResume();
              // register this class as a listener for the orientation and
              // accelerometer sensors
              if(dbManager == null){
                  dbManager = DatabaseManager.INSTANCE;
                  dbManager.init(getApplicationContext());
                  }else if(dbManager.isDatabaseClosed()){
                  dbManager.init(getApplicationContext());
                  }
              sensorManager.registerListener(this,
                  sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER),
                  SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
            }

            @Override
            protected void onPause() {
              // unregister listener
              super.onPause();
              if(!dbManager.isDatabaseClosed())
                  dbManager.closeDatabase();
              sensorManager.unregisterListener(this);
            }
              @Override
              public void onDestroy() {
                  super.onDestroy();
                   handler.removeCallbacks(Update);
                   sensorManager.unregisterListener(this);
                   if(dbManager != null)dbManager.closeDatabase();

              }    
              
              public class SaveTask extends AsyncTask<String , String , String>
              {
                  private Context context;
                  private ProgressDialog pDialog;
                  String image_url;
                  URL myFileUrl;
                  String myFileUrl1;
                  Bitmap bmImg = null;
                  File file ;

                  public SaveTask(Context context) {
                      this.context = context;
                  }

                  @Override
                  protected void onPreExecute() {
                      // TODO Auto-generated method stub

                      super.onPreExecute();

                      pDialog = new ProgressDialog(context);
                      pDialog.setMessage("Downloading Image ...");
                      pDialog.setIndeterminate(false);
                      pDialog.setCancelable(false);
                      pDialog.show();

                  }

                  @Override
                  protected String doInBackground(String... args) {
                      // TODO Auto-generated method stub

                      try {  

                          myFileUrl = new URL(args[0]);
                          //myFileUrl1 = args[0];

                          HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) myFileUrl.openConnection();   
                          conn.setDoInput(true);   
                          conn.connect();     
                          InputStream is = conn.getInputStream();
                          bmImg = BitmapFactory.decodeStream(is); 
                      }
                      catch (IOException e)
                      {       
                          e.printStackTrace();  
                      }
                      try {       

                          String path = myFileUrl.getPath();
                          String idStr = path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1);
                          File filepath = Environment.getExternalStorageDirectory();
                          File dir = new File (filepath.getAbsolutePath() + "/Android Wallpaper/");
                          dir.mkdirs();
                          String fileName = idStr;
                          file = new File(dir, fileName);
                          FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
                          bmImg.compress(CompressFormat.JPEG, 75, fos);   
                          fos.flush();    
                          fos.close();    

                      }
                      catch (Exception e)
                              {
                                  e.printStackTrace();  
                              }
                      return null;   
                  }

                  @Override
                  protected void onPostExecute(String args) {
                      // TODO Auto-generated method stub
                      Toast.makeText(SlideImageActivity.this, "Image Saved Succesfully Android Wallpaper Folder/", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                      pDialog.dismiss();
                  }
              }
              
      public class ShareTask extends AsyncTask<String , String , String>
              {
                  private Context context;
                  private ProgressDialog pDialog;
                  String image_url;
                  URL myFileUrl;
                  String myFileUrl1;
                  Bitmap bmImg = null;
                  File file ;

                  public ShareTask(Context context) {
                      this.context = context;
                  }

                  @Override
                  protected void onPreExecute() {
                      // TODO Auto-generated method stub

                      super.onPreExecute();

                      pDialog = new ProgressDialog(context);
                      pDialog.setMessage("Please Wait ...");
                      pDialog.setIndeterminate(false);
                      pDialog.setCancelable(false);
                      pDialog.show();

                  }

                  @Override
                  protected String doInBackground(String... args) {
                      // TODO Auto-generated method stub

                      try {  

                          myFileUrl = new URL(args[0]);
                          //myFileUrl1 = args[0];

                          HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) myFileUrl.openConnection();   
                          conn.setDoInput(true);   
                          conn.connect();     
                          InputStream is = conn.getInputStream();
                          bmImg = BitmapFactory.decodeStream(is); 
                      }
                      catch (IOException e)
                      {       
                          e.printStackTrace();  
                      }
                      try {       

                          String path = myFileUrl.getPath();
                          String idStr = path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1);
                      File filepath = Environment.getExternalStorageDirectory();
                      File dir = new File (filepath.getAbsolutePath() + "/Android Wallpaper/");
                          dir.mkdirs();
                          String fileName = idStr;
                          file = new File(dir, fileName);
                          FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
                          bmImg.compress(CompressFormat.JPEG, 75, fos);   
                          fos.flush();    
                          fos.close();    

                      }
                      catch (Exception e)
                              {
                                  e.printStackTrace();  
                              }
                      return null;   
                  }

                  @Override
                  protected void onPostExecute(String args) {
                      // TODO Auto-generated method stub
                      
                      Intent share = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
                      share.setType("image/jpeg");
                      share.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, Uri.parse("file://" + file.getAbsolutePath()));
                      startActivity(Intent.createChooser(share, "Share Image"));
                      pDialog.dismiss();
                  }
              }        
              
      }

  نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 14 تاريخ : شنبه 17 مهر 1395 ساعت: 5:07
  برچسب‌ها : مشکل با دکمه fn,

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :

  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها