حذف ایتم های لیست ویو :: روید باکس

حذف ایتم های لیست ویو

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  package love.roman;

  import android.app.ListActivity;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.ListView;
  import android.widget.RelativeLayout;
  import android.widget.TextView;

  public class Story extends ListActivity{

      private database db;

      private String[] Name;
      private String[] Fav;
      private String season;

      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

          super.onCreate(savedInstanceState);

          setContentView(R.layout.story);

          db = new database(this);

          Bundle ex = getIntent().getExtras();
          season= ex.getString("sea");

          refresh();

          setListAdapter(new AA());
      }

      @Override
      protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {

          Intent i = new Intent(Story.this,Story.class);
          i.putExtra("sea",season);
          i.putExtra("name",Name[position]);

          startActivity(i);

      }

      public void onBackPressed() {

          super.onBackPressed();
          finish();
      }

      class AA extends ArrayAdapter<String>
      {

          public AA()
          {

              super(Story.this,R.layout.row_story,Name);

          }

          @Override
          public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) {

              LayoutInflater in = getLayoutInflater();
              View row = in.inflate(R.layout.row_story, parent,false);

              TextView name = (TextView) row.findViewById(R.id.row_story_txt_name);

              final ImageView fav = (ImageView) row.findViewById(R.id.row_story_img_fav);

              if(Fav[position].equals("1"))
              {

                  fav.setImageResource(R.drawable.favon);

              }

              else
              {

                  fav.setImageResource(R.drawable.favoff);

              }

              fav.setOnClickListener(new OnClickListener() {

                  @Override
                  public void onClick(View arg0) {

                      db.open();

                      if(Fav[position].equals("1"))
                      {

                          db.Fav_update("content", season, Name[position], "0");
                          fav.setImageResource(R.drawable.favoff);
                          Fav[position]="0";
                      }

                      else
                      {
                          db.Fav_update("content", season, Name[position], "1");
                          fav.setImageResource(R.drawable.favon);
                          Fav[position]="1";

                      }

                      db.close();
                  }
              });

              name.setText(Name[position]);
              name.setTypeface(Main.font);

              return (row);
          }
      }

      private void refresh()
      {
          db.open();
          int s = db.Story_count("content", season);

          Name = new String[s];
          Fav = new String[s];

          for(int i=0;i<s;i++)
          {

              Name[i]=db.Story_display("content", i,season,1);
              Fav[i]=db.Story_display("content", i, season, 4);
          }

          db.close();
      }
  }

  نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 16 تاريخ : چهارشنبه 31 شهريور 1395 ساعت: 10:27
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها