حذف ایتم های لیست ویو

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  package love.roman;

  import android.app.ListActivity;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.ListView;
  import android.widget.RelativeLayout;
  import android.widget.TextView;

  public class Story extends ListActivity{

      private database db;

      private String[] Name;
      private String[] Fav;
      private String season;

      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

          super.onCreate(savedInstanceState);

          setContentView(R.layout.story);

          db = new database(this);

          Bundle ex = getIntent().getExtras();
          season= ex.getString("sea");

          refresh();

          setListAdapter(new AA());
      }

      @Override
      protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id) {

          Intent i = new Intent(Story.this,Story.class);
          i.putExtra("sea",season);
          i.putExtra("name",Name[position]);

          startActivity(i);

      }

      public void onBackPressed() {

          super.onBackPressed();
          finish();
      }

      class AA extends ArrayAdapter<String>
      {

          public AA()
          {

              super(Story.this,R.layout.row_story,Name);

          }

          @Override
          public View getView(final int position, View convertView, ViewGroup parent) {

              LayoutInflater in = getLayoutInflater();
              View row = in.inflate(R.layout.row_story, parent,false);

              TextView name = (TextView) row.findViewById(R.id.row_story_txt_name);

              final ImageView fav = (ImageView) row.findViewById(R.id.row_story_img_fav);

              if(Fav[position].equals("1"))
              {

                  fav.setImageResource(R.drawable.favon);

              }

              else
              {

                  fav.setImageResource(R.drawable.favoff);

              }

              fav.setOnClickListener(new OnClickListener() {

                  @Override
                  public void onClick(View arg0) {

                      db.open();

                      if(Fav[position].equals("1"))
                      {

                          db.Fav_update("content", season, Name[position], "0");
                          fav.setImageResource(R.drawable.favoff);
                          Fav[position]="0";
                      }

                      else
                      {
                          db.Fav_update("content", season, Name[position], "1");
                          fav.setImageResource(R.drawable.favon);
                          Fav[position]="1";

                      }

                      db.close();
                  }
              });

              name.setText(Name[position]);
              name.setTypeface(Main.font);

              return (row);
          }
      }

      private void refresh()
      {
          db.open();
          int s = db.Story_count("content", season);

          Name = new String[s];
          Fav = new String[s];

          for(int i=0;i<s;i++)
          {

              Name[i]=db.Story_display("content", i,season,1);
              Fav[i]=db.Story_display("content", i, season, 4);
          }

          db.close();
      }
  }

 • مطالب مرتبط
 • اقدامات لازم پس از آپدیت شدن الگوریتم های گوگل
 • هنگ کردن لیست ویو
 • در طراحی برنامه های موبایل چگونه از کاربر اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی اش را بخواهیم؟
 • معرفی هواپیماهای مسافربری و پیامک ها و آیا میدانید
 • تکنیک های سئو محتوا چیست؟
 • لایف سایکل فرگمت در ویوپیجر (مجبور کردن پیجر به پاز- استپ-دیستروی- تب قبلی )
 • نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 15 تاريخ : چهارشنبه 31 شهريور 1395 ساعت: 10:27

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :